grovfoder - den viktiga basen

Grovfodret är stommen i hästens foderstat. Dess innehåll av olika näringsämnen avgör hur den övriga foderstaten skall byggas upp. Det är således viktigt att man verkligen vet hur grovfodret är sammansatt.

Man bör alltid låta analysera sitt grovfoder – eller köpa sitt grovfoder från en odlare som kan visa analysresultatet för det foder som levereras. Det är också vettigt att låta göra en ny analys så snart man börjar fodra med grovfoder ur ett nytt parti, även om detta kommer från samma leverantör som tidigare. Värdena i grovfoder från olika vallar kan skilja sig avsevärt.

I analysen beräknas siffrorna för näringsvärde lite olika beroende på vilken typ av grovfoder det gäller. För hö anger man oftast värdena per kilo foder – medan siffrorna vid analys av ensilage och hösilage ofta anges per kilo torrsubstans. Vattenhalten mellan olika grovfoder skiljer sig nämligen ganska kraftigt åt. Ensilage innehåller t. ex. upp till 70 procent vatten, medan motsvarande siffra för vanligt hö är cirka 16 procent.

Eftersom behoven hos olika hästar skiftar, innebär det att samma grovfoder inte passar lika bra för alla typer av hästar. Dräktiga/digivande ston och växande unghästar behöver t. ex. ett grovfoder som är rikt både på protein och på energi, medan färdigvuxna fritidshästar kräver ett grovfoder med måttlig mängd energi och protein. Inför foderinköpet bör du således göra klart för dig vilken sammansättning du vill ha. KRAFFTs foderrådgivare kan hjälpa dig med den typen av behovsanalys och ger dig sedan riktlinjer för de värden du bör kräva.

Om du har din häst inackorderad – och därför inte köper in grovfoder själv – bör du ta reda på grovfodrets analysvärden. Det gäller att sedan ”matcha” den övriga foderstaten så att den totala dagliga foderstaten så långt som möjligt anpassas till behovet hos din häst. Du kan få tips på analyslaboratorier via KRAFFTs foderrådgivare i din region. Det är givetvis viktigt att man verkligen förstår analysresultatet, dvs. tolkar de olika värdena rätt.

Den snabba energi som tas upp i tunntarmen svarar endast för en liten del av hästens totala energibehov. Merparten utvinns i grovtarmen och här har växtfibrerna en viktig funktion. De behövs för att de mikroorganismer som utför energiomvandlingen ska trivas och föröka sig och de utgör i sig en källa till energi.

I äldre tider var det vanligt att högprestrande hästar hölls på ”sparlåga” när det gällde grovfoder – samtidigt som kraftfodergivan hölls på mycket hög nivå. Detta ledde ofta till störningar i fodersmältningen och till försämrad prestationsförmåga.

Foto: Mårten Svensson