Så tolkar du grovfoderanalysen

Ett analyserat grovfoder betyder inte per automatik att det är ett bra grovfoder – men en analys på ett grovfoder kan ge en fingervisning om vilken typ av hästar just det grovfodret passar till och om man eventuellt behöver komplettera foderstaten med något. Närings- och mineralinnehåll i grovfodret kan variera kraftigt beroende på flera olika faktorer såsom skördetidpunkt, gödsling och markens egenskaper. Därför blir det inte rätt om man ska räkna foderstat på ”standardvärden” för grovfoder – eftersom det inte finns några.

 

TORRSUBSTANS (TS)

Hur mycket torrsubstans (förkortas ts) det finns i ett kg foder är hur mycket som blir kvar när man tagit bort allt vatten från fodret, och det är i torrsubstansen all näring finns. Torrsubstanshalten kan anges i procent eller i gram/kg foder. Ett hösilage som innehåller 75% ts (750 g/kg foder) innehåller cirka 25% vatten. Summan av torrsubstans och vattenhalt blir alltid 100% eller 1000 g/kg foder. Vid den praktiska utfodringen räknar man inte hästens grovfodergiva i kg torrsubstans, då räknar man givan i kg foder. Därmed behöver man räkna om hästens behov av torrsubstans till hur många kg foder det blir med det grovfoder man har tagit analys på. Den beräkningen görs genom att dela ts-givan med ts-halten i grovfodret.

Exempel
För att ta reda på hur mycket av grovfodret i exempelanalysen man behöver utfodra med för att hästens ska få i sig 9 kg ts delar man ts-givan (9 kg ts) med ts-halten (86% ts). Det ger oss 9 kg ts/0,86=10,5 kg. Hästen ska utfodras med ungefär 10,5 kg av grovfodret i exempelanalysen.

OMSÄTTBAR ENERGI (OE)

I fodersammanhang använder man oftast omsättbar energi för häst, som mäts i MJ. Energin i grovfoder kan variera mellan 6-12,5 MJ/kg ts.

SMÄLTBART RÅPROTEIN (SMB RP)

När vi bygger foderstater till hästar använder vi begreppet smältbart råprotein, som mäts i gram. På din analys finns proteinet ofta angett både som smältbart råprotein och råprotein, men det är det smältbara råproteinet som är det intresseranta vid foderstatsberäkning. Även här anges det smältbara råproteinet både i gram/kg foder och gram/kg ts.

För att avgöra om man har ett grovfoder som passar sin häst är det enklast att räkna ut kvoten mellan protein och energi. Det gör man genom att helt enkelt dela mängden smältbart råprotein med omsättbar energi, kvoten du får ut berättar om ditt grovfoder innehåller mycket, lagom eller lite protein.

För att räkna ut kvoten i exempelanalysen delar vi det smältbara råproteinet (48 gram) med den omsättbara energin (8,6 MJ). Det ger oss 48/8,6=5,6. Kvoten för grovfodret i exempelanalysen blir alltså 5,6.

MINERALER

För att få med mineralinnehållet i grovfodret på analysen behöver man ofta kryssa i ytterligare en ruta. Det kan vara en god idé att göra just detta, eftersom mineralinnehållet kan variera kraftigt. De mineraler man främst fokuserar på när man beräknar hästens foderstat är kalcium (Ca), fosfor (P) och magnesium (Mg), dessa uppges vanligtvis i gram/kg ts.

 

LÄMPLIGA GROVFODERKVALITÉER FÖR OLIKA HÄSTKATEGORIER

Fölston och unghästar
8 - 10 g smb rp/MJ 
>9 MJ/kg ts

Trav, galopp, fälttävlan, distans
5 - 6 g smb rp/MJ  
>9 MJ/kg ts

Övriga hästar
5 - 6 g smb rp/MJ  
6,5 - 8 MJ/kg ts

Källa: Utfodringsrekommentationer för häst, SLU 2013.

Förklaringar:
g smb rp = Gram smältbart råprotein
MJ = Megajoule (energi)
Ts = Torrsubstans

Variation på näringsinnehåll i svenskt grovfoder (hö och hösilage)
Energi MJ/ts 6 - 12
Protein gram smältbart råprotein/kg ts 0 - 200
I enstaka fall kan ännu högre/lägre värden förekomma.

Medelvärden analyser till häst
Energi MJ/ts Ca 9,5
Protein gram smältbart råprotein/kg ts Ca 45

Stora variationer förkekommer mellan olika år, olika skördar. Det är alltid lika vikigt att göra en näringsanalys av grovfodret för att kunna göra en korrekt foderstatsberäkning.

Så tar du grovfoderprov för analys!