olika fodermedel till häst

I det här avsnittet ska vi försöka ge en lättförståelig men inte alltför grund beskrivning av näringsegenskaperna hos olika fodermedel som används till hästar. Vi har begränsat oss till fodermedel som används i den svenska ”hästkulturen”.

Vi har glädjande nog kunnat märka att intresset för utfodringsfrågor har ökat under senare tid. Idag är det naturligt att elitryttare och professionella tränare i intervjuer kommenterar utfodringen lika utförligt som andra delar av träningskonceptet. I ökande omfattning har också unghästarnas speciella näringsbehov kommit att uppmärksammas. De flesta hästar börjar tränas medan de fortfarande växer, vilket kräver speciell hänsyn när det gäller foderstaten. Utfodringen blir också mindre och mindre schablonmässig eftersom att fler hästägare ser till behovet hos sin egen häst. Sammantaget har vi en mycket positiv utveckling av ”fodermedvetandet” bland svenska hästägare. Bland annat har allt fler hästägare insett grovfodrets avgörande betydelse för hästens hälsa och prestationsförmåga.

God utfodring är alltid en anpassning till individens behov. Ras, ålder, temperament, hull och användningsområde är några av de faktorer som måste vägas in då man upprättar en foderstat. Det finns emellertid några enkla tumregler som är väl beprövade och som både näringsforskare och erfaret hästfolk är beredda att skriva under på. Låt oss börja med att påminna om dem.

Enkla grundregler:

De här reglerna är enkla att följa. Om du gör det har du lagt en god grund för bra utfodring.

  1. Kassera allt foder som påverkats av mögel och damm.
  2. Grovfodergivan = minst 1,5 kg torrsubstans/100 kg kroppsvikt.
  3. Max 1 kg stärkelserikt kraftfoder/100 kg kroppsvikt och dag. alt 0,4 kg kraftfoder per 100 kg kroppsvikt och utfodringstillfälle.
  4. Öka i första hand grovfodergivan åt magra hästar.
  5. Minska i första hand kraftfodergivan till feta hästar.

Fodermedel - en grov indelning

Man kan dela in fodermedel på många olika sätt. Här ska vi använda en indelning som vi funnit vara praktisk då man för vardagliga resonemang om foder: